ថ្នាក់ទី១ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៧៖ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដែលមានលេខ១ខ្ទង់ (លំហាត់សាឡើងវិញ) ម៉ោងទី២

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

ថ្នាក់ទី១ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៧៖ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដែលមានលេខ១ខ្ទង់ (លំហាត់សាឡើងវិញ) ម៉ោងទី២

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register