ក្រសួងអប់រំ ជូនដំណឹងស្តីពី ការបន្តបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់សហព័ន្ធកីឡាជាតិ និងក្លិបហាត់ប្រាណទាំងអស់

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

ក្រសួងអប់រំ ជូនដំណឹងស្តីពី ការបន្តបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់សហព័ន្ធកីឡាជាតិ និងក្លិបហាត់ប្រាណទាំងអស់
AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —
Credit:http://akp.gov.kh/kh/post/detail/31803

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register