ទិវាជាតិនៃការចងចាំ (២០​​ ឧសភា) សូមបួងសួងឱ្យព្រលឹងនៃជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហម (១៩៧៥-១៩៧៩) ទាំងអស់បានទៅកាន់ទីស្ងប់សុខ

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

ទិវាជាតិនៃការចងចាំ (២០​​ ឧសភា) សូមបួងសួងឱ្យព្រលឹងនៃជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហម (១៩៧៥-១៩៧៩) ទាំងអស់បានទៅកាន់ទីស្ងប់សុខ
AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register