ក្រសួងផែនការ បញ្ជាក់ថា កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និង ងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺវីដ១៩ គឺ ផ្តល់ជូនតែគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ដែលកំពុងកាន់បណ្ណសមធម៌មានសុពលភាពប៉ុណ្ណោះ

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

ក្រសួងផែនការ បញ្ជាក់ថា កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និង ងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺវីដ១៩ គឺ ផ្តល់ជូនតែគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ដែលកំពុងកាន់បណ្ណសមធម៌មានសុពលភាពប៉ុណ្ណោះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ —

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register