ក្រសួងអប់រំ ជូនដំណឹងពីការពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាក្នុងបណ្តាខេត្ត ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ០៣ វិច្ឆិកា

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register