ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសពីការលើកពេលការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋមសិក្សាថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០២០ ដែលគ្រោងនឹងធ្វើ ថ្ងៃទី០៧ ដល់ ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ទៅ ថ្ងៃទី១៥ ដល់ ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ខាងមុខនេះ

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០–

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register