ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលធ្វើចត្តាឡីស័កទាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិ ៤យ៉ាង ដើម្បីទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពី រាជរដ្ឋាភិបាល

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ –

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register