ក្រសួងព័ត៌មាន ជូនដំណឹងពីការរៀបចំកម្មវិធីផ្តល់«ពានរង្វាន់ដឹងគុណ» ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន ដែលបានចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យព័ត៌មាន នៅកម្ពុជា ចាប់ពីទស្សវត្សរ៍ ឆ្នាំ១៩៧០ ដល់បច្ចុប្បន្ន

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ —

 

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register