វ៉ាក់សាំង Sinopharm ត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តតាមពិធីសារស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចាប់ពីម៉ោង៩៖៣០នាទី ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ នេះតទៅ

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ —

 

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register