មានការរកឃេីញជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៤៩នាក់ ក្នុងនោះ ឆ្លងសហគមន៍ ៤៨នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ២១នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១–

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register