ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ ៦០ឆ្នាំឡើង នៅភ្នំពេញ អញ្ជើញទៅទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ កូវីសែល (COVISHIELD) នៅតាមមណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនានា

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១–


ប្រជាពលរដ្ឋចាស់ៗអាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំឡើង នៅរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញទៅទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺ កូវីដ-១៩ កូវីសែល (COVISHIELD) ដែលទទួលអាជ្ញាបណ្ណផលិតពីអាស្ត្រាហ្សេនេកា (AstraZeneca) នៅតាមមណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនានា នៅរាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ 

រូបថត៖ ក្រសួងសុខាភិបាល

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register