គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី៨៖ ប្រវែង (ប្រដាប់​វាស់ប្រវែង)

More
Report

Report


Descriptions:

កម្មវិធី​សិក្សា​តាម​អ៊ីនធឺណិត៖ មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី៨៖ ប្រវែង (ប្រដាប់​វាស់ប្រវែង) បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត ​ សាលា​បឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្ត​សៀមរាប

Leave your comment

Your email address will not be published.