គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី១២ ៖ វិធីដកមានលេខ៣ខ្ទង់និង២ខ្ទង់

More
Report

Report


Descriptions:

កម្មវិធី​សិក្សា​តាម​អ៊ីនធឺណិត ៖ មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី១១ ៖ វិធីបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់និង២ខ្ទង់ (ការដកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់និង២ខ្ទង់ ដោយគ្មានខ្ចី) បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត ​ សាលា​បឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្ត​សៀមរាប

Leave your comment

Your email address will not be published.