ប្រធាន​បទ សមីការស្តង់ដានៃអេលីបដែលមានផ្ចិតត្រង់ (h,k)

More
Report

Report


Descriptions:

មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ពិសោធន៍តាមគោលការណ៍ស្ទែម

ជំពូកទី៦ មេរៀនទី៣ អ៊ីពែបូល

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ អ៊ុន វិចិត្រ

វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន សេរីភាព (ខេត្តកណ្ដាល)

Leave your comment

Your email address will not be published.