ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៤៨៖ ប្រកប ញ (ពួកអ) (ភាគ១)

More
Report

Report


Descriptions:

មេរៀនទី៤៨៖ ប្រកប ញ (ពួកអ) បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ៖ សី ស្រីកែវ មកពីសាលាបឋមសិក្សាសសសរស្ដម្ភ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

Leave your comment

Your email address will not be published.