ថ្នាក់ទី៥ មុខវិជ្ជា ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦ អតីតកាលរបស់យើង

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

ថ្នាក់ទី៥ មុខវិជ្ជា ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦ អតីតកាលរបស់យើង
អំណាន ស្រមោលអតីតកាល
បង្រៀនដោយ ​លោកគ្រូ ណន ដារី
មកពីសាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលី ទួលបេង (កំពង់ចាម)

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register