ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៦ មេរៀនទី៦ ទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណីខ្មែរ

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៦ មេរៀនទី៦ ទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណីខ្មែរ
អំណាន រឿងទំនៀមទម្លាប់ដាក់ប្រាក់កាក់ក្នុងមាត់អ្នកស្លាប់
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register