គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧ មេរៀនទី១ បិរមាត្រ និងផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧ មេរៀនទី១ បិរមាត្រ និងផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ
ខ្លឹមសារទី២ តម្លៃកន្សោមពីជគណិត
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ សឿន ដាវី

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register