គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី១ ប្រេងកាត និងឥទ្ទនៈ (តចប់)

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី១ ប្រេងកាត និងឥទ្ទនៈ (តចប់)
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ កុល យុទ្ធី

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register