រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ មេរៀនទី២ លក្ខណៈកម្តៅនៃរូបធាតុ (តចប់)

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ មេរៀនទី២ លក្ខណៈកម្តៅនៃរូបធាតុ (តចប់)
គម្រូស៊ីនេទិខម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ឆន គឹមឈន

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register