គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូក៥ (កម្រិតខ្ពស់) សមីការឌីផេរ៉ងស្យែល

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូក៥ (កម្រិតខ្ពស់) សមីការឌីផេរ៉ងស្យែល
សមីការឌីផេរ៉ងស្យែលលីនេអ៊ែលំដាប់ទី២ លំហាត់គំរូទី ១-២
បង្រៀនដោយ សាស្រ្តាចារ្យ នាង បូ

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register