ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី២ ​សរីរាង្គវិញ្ញាណ (ភាគ៤)

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី២ ​សរីរាង្គវិញ្ញាណ (ភាគ៤)
ជំពូក៣ តម្រូវផ្សៀងៗរបស់សារពាង្គកាយ
បង្រៀនដោយ សាស្រ្តាចារ្យ ធូ ភន

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register