ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី១ អាស៊ីតអាមីនេ

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី១ អាស៊ីតអាមីនេ
ជំពូក៤ នាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីនក្នុងសារពាង្គកាយ
បង្រៀនដោយ សាស្រ្តាចារ្យ ធូ ភន

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register