ថ្នាក់ទី១ មុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៩ ធរណីមាត្រ (ផ្តុំរូបធរណីមាត្រដែលមានរាងដូចគ្នា)

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

ថ្នាក់ទី១ មុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៩ ធរណីមាត្រ (ផ្តុំរូបធរណីមាត្រដែលមានរាងដូចគ្នា)
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register